Friday, November 23, 2012

Buy Nothing Day

I really do believe in buy-nothing day. Black-Friday is an ugly scene.